Wadowicka Karta Rodzinna

Aktualności » Wadowicka Karta Rodzinna

26 sierpnia Rada Miejska w Wadowicach Nr XVIII/161/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. wprowadziła program wspierania rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie gminy Wadowice pn. WADOWICE PRZYJAZNE RODZINIE, który Uchwałą Rady Miejskiej nr XI/77/2015 dostosowuje zasady korzystania z Wadowickiej Karty Rodzinnej do programu rządowego Karta Dużej Rodziny. Zmiany w zasadach korzystania z ulg i zniżek na podstawie Wadowickiej Karty Rodzinnej nastąpią od dnia 01 października 2015 r.


Wadowicka Karta Rodzinna uprawnia do korzystania z ulg i zniżek oraz dodatkowych świadczeń zadeklarowanych przez Partnerów Programu Wadowice Przyjazne Rodzinie tylko do 30.09.2015 r.


Od 1 października 2015 r. dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania z ulg i zniżek oraz dodatkowych świadczeń zadeklarowanych przez Partnerów Programu Wadowice Przyjazne Rodzinie jest ogólnopolska Karta Dużej Rodziny wraz z dokumentem tożsamości, a w przypadku dzieci uczących się- legitymacji szkolnej lub legitymacji studenckiej.


Posiadacz Karty Dużej Rodziny – mieszkaniec Gminy Wadowice, będzie mógł korzystać na podstawie jednej Karty z uprawnień zarówno w ramach ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny jak i Programu Wadowice Przyjazne Rodzinie.


Zasady przyznawania, wydawania, korzystania z Karty, wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wzór karty określa Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863).


Identyfikatorem uprawnionych członków rodziny wielodzietnej zamieszkałych na terenie Gminy Wadowice jest pierwsze siedem cyfr numeru karty stanowiących identyfikator Gminy Wadowice, (ustalony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. z 1998 r. , nr 157, poz. 1031 z późn. zm.).


Identyfikatorem Gminy Wadowice są następujące cyfry: 1218093


Miejsca, w których przysługują zniżki zadeklarowane przez Parterów Programu Wadowice Przyjazne Rodzinie, oznaczone są specjalnym znakiem ”Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny wyłącznie z nr identyfikacyjnym Gminy Wadowice 1218093XXXXXXXXXX”.


Program Wadowice Przyjazne Rodzinie skierowany jest do rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Wadowice. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
   a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego;
   b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie
       z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (Rok akademicki, zgodnie
       z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie
       warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach, jest określony w
       regulaminie studiów);
3)  bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.


Beneficjentami Programu Wadowice Przyjazne Rodzinie są:


1) rodzic (rodzice)- przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;

3) dziecko- przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r poz. 135, ze zm.).


Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny


- Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

- Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia.


Komu przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny


Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:


1) osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Komu nie przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny


- Rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

- Rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.


Wszelkie Informacje na temat Karty Dużej Rodziny łącznie z formularzem wniosku i wzorami oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach: www.wadowice.pl , w zakładce: Urząd, menu zakładki: Karta Dużej Rodziny oraz na stronie internetowej www.rodzina.wadowice.pl , w zakładce: Karta Dużej Rodziny.


Informacje dla osób zainteresowanych otrzymaniem Karty Dużej Rodziny udziela pracownik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Lucyna Przewoźniak (pokój 56, II piętro) w godz. od 8:00 do 15:00., tel.: 33 87 31 811 w. 214; 507 695 605, e-mail: rodzina@wadowice.pl lub lprzewozniak@wadowice.pl.


Szczegółowe informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny oraz odpowiedzi na zadawane pytania dostępne są również na stronach internetowych: www.mpips.gov.pl, www.rodzina.gov.pl , www.empatia.mpips.gov.pl .


Wadowice Przyjazne Rodzinie