Twoja Karta Dużej Rodziny straciła ważność? Złóż wniosek o jej przedłużenie.

Aktualności » Twoja Karta Dużej Rodziny straciła ważność? Złóż wniosek o jej przedłużenie.


Rodzice mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny dożywotnio,  dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Natomiast dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu 18 roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia. W tym przypadku nie ma ograniczeń wiekowych.


Termin ważności Karty jest wydrukowany na awersie Karty. Po upływie terminu ważności Karta
jest nieważna.


Po wygaśnięciu terminu ważności karty w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia uczących się  w szkole
lub szkole wyższej, pełnoletni członek rodziny lub przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny)
może złożyć wniosek o przedłużenie terminu ważności Karty na okres planowanego terminu zakończenia nauki w danej placówce lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w szkole wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.


Do wniosku o przedłużenie terminu ważności Karty Dużej Rodziny należy przedłożyć oświadczenie
o planowanym terminie ukończenia nauki w  danej placówce (dd,mm,rr) na podstawie zaświadczenia wydanego przez tą placówkę oraz oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Wadowice.


Formularz wniosku i wzory oświadczeń są do pobrania na stronie internetowej www.rodzina.wadowice.pl
oraz w pokoju nr 56 II p. budynku Urzędu Miejskiego w Wadowicach.


Wypełniony i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi w/w dokumentami należy  złożyć  celem weryfikacji 
w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, pokój nr 56 II piętro,
w godz.: poniedziałek ,środa-piątek od 8:00 do 15:00, lub w godz.: wtorek od 9:00 do 16:00.


Wniosek o przedłużenie terminu ważności Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.


Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela pracownik  Wydziału Ogólno Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Lucyna Przewoźniak – pokój 56 II piętro w godz.:
poniedziałek ,środa-piątek od 8:00 do 15:00, lub w godz.: wtorek od 9:00 do 16:00, tel.: 33 87 31 811 w 214, e-mail: rodzina@wadowice.pl. lub lprzewozniak@wadowice.pl.

Wadowice Przyjazne Rodzinie