Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW", ul. Olbrychta 13

 • Oferta

  30% zniżki przy zawarciu umów ubezpieczeń majątkowych pakietowych: Bezpieczna Rodzina, Bezpieczna Zagroda, Bezpieczny Dom w budowie, obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków


  15% zniżki przy zawarciu umów ubezpieczeń komunikacyjnych: Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów i Auto-Casco

 • Kontakt

  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"
  Biuro Regionalne w Tarnowie, Oddział w Wadowicach


  34-100 Wadowice, ul. Olbrychta 13
  tel.: 33 823 42 10
  e-mail: wadowice@tuw.pl

  Oferta rabatowa realizowana również przez agentów działających na rzecz Oddziału w Wadowicach.

Wadowice Przyjazne Rodzinie