Karta Dużej Rodziny

Wydział Ogólno Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wadowicach informuje, że począwszy od dnia 16 czerwca 2014 r. członkowie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Wadowice mogą składać wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2014, poz. 1863), zwanej dalej „Kartą”.

Wzór Karty Dużej Rodziny

Wzór Karty

Czym jest Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest programem skierowanym do rodzin wielodzietnych. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się:

a) w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego;

b) w szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (rok akademicki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach, jest określony w regulaminie studiów);

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2013, poz. 135, ze zm.).

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny

- Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

- Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia.

Komu przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

1) osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Komu nie przysługuje prawo do posiadania Karty

- Rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

- Rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

(wzór oświadczenia na stronie internetowej rodzina.wadowice.pl w zakładce Wadowice Przyjazne Rodzinie, w ulotce informacyjnej: „Jak otrzymać kartę” oraz w pokoju nr 56 II piętro budynku Urzędu Miejskiego w Wadowicach)

Jakie zniżki przysługują posiadaczom Karty

- Karta dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach: www.rodzina.gov.pl, www.empatia.mpips.gov.pl .Lista jest aktualizowana na bieżąco.

- Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem ”Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Z Karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie, tzn. podczas korzystania z Karty nie musi być obecna cała rodzina.

Dostosowanie lokalnego programu Wadowice Przyjazne Rodzinie do programu rządowego Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z uchwałą nr XI/77/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2015 r. program Wadowice Przyjazne Wadowice został dostosowany do programu rządowego Karta Dużej Rodziny.

- Wadowicka Karta Rodzinna została zintegrowana z Karta Dużej Rodziny. Posługiwanie się Wadowicką Kartą Rodzinną będzie możliwe tylko do 30 września 2015r.

- Od 1 października 2015 r. z dotychczasowych ulg i zniżek oraz dodatkowych świadczeń zadeklarowanych przez gminnych partnerów programu Wadowice Przyjazne Rodzinie będzie można korzystać posługując się Karta Dużej Rodziny

- Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek zarówno na terenie całego kraju, jak i w obrębie gminy.

- Posiadacz Karty Dużej Rodziny – mieszkaniec Gminy Wadowice, będzie mógł korzystać na podstawie jednej Karty z uprawnień zarówno w ramach ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, jak i programu Wadowice Przyjazne Rodzinie.

- Zniżki przysługujące na podstawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny są niezależne od zniżek przysługujących w ramach programu gminnego. Program ogólnopolski jest odrębny od programów samorządowych.

- Identyfikatorem uprawnionych członków rodziny wielodzietnej zamieszkałych na terenie Gminy Wadowice jest pierwsze siedem cyfr numeru karty, stanowiących identyfikator Gminy Wadowice (ustalony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego- Dz.U. z 1998 r. , nr 157, poz. 1031 z późn. zm.).

- Identyfikatorem Gminy Wadowice są następujące cyfry: 1218093.

- Miejsca, w których przysługują zniżki zadeklarowane przez parterów programu Wadowice Przyjazne Rodzinie, oznaczone są specjalnym znakiem ”Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny wyłącznie z nr identyfikacyjnym Gminy Wadowice 1218093XXXXXXXXXX”.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku o wydanie Karty Dużej rodziny

Składając wniosek o przyznanie Karty przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa (akt małżeństwa nie jest wymagany w przypadku, gdy dane te są znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza urząd).

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość (akt urodzenia nie jest wymagany w przypadku, gdy dane te są znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza urząd).

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie (dzień, miesiąc, rok) ukończenia nauki w danej placówce (na podstawie zaświadczenia wydanego przez szkołę lub szkołę wyższą);

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (wzór oświadczenia poniżej lub na stronie internetowej rodzina.wadowice.pl w zakładce Wadowice Przyjazne Rodzinie w ulotce informacyjnej: „Jak otrzymać kartę” oraz w pokoju nr 56 II piętro budynku Urzędu Miejskiego w Wadowicach).

W przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając wniosek, poza ww. dokumentami, okazuje dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku zameldowania na pobyt stały poza terenem gminy lub osób bez miejsca meldunku stałego – oświadczenie o zamieszkaniu członków rodziny na terenie Gminy Wadowice (wzór oświadczenia poniżej lub na stronie internetowej rodzina.wadowice.pl w zakładce Wadowice Przyjazne Rodzinie w ulotce informacyjnej: „Jak otrzymać kartę” oraz w pokoju nr 56 II piętro budynku Urzędu Miejskiego w Wadowicach).

Ogólne informacje o Karcie Dużej Rodziny

- Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

- Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny zgłoszonemu we wniosku.

- Termin ważności Karty jest wydrukowany na jej awersie. Po upływie terminu ważności Karta jest nieważna.

- Po wygaśnięciu terminu ważności karty w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia uczących się w szkole lub szkole wyższej, pełnoletni członek rodziny lub przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny) może złożyć wniosek o przedłużenie terminu ważności Karty na okres planowanego terminu zakończenia nauki w danej placówce lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia (należy przedłożyć oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce na podstawie zaświadczenia wydanego przez tę placówkę).

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny lub jej duplikatu

- Formularz wniosku i wzory oświadczeń są do pobrania poniżej lub na stronie internetowej rodzina.wadowice.pl w zakładce Wadowice przyjazne rodzinie w ulotce informacyjnej: „Karta Dużej Rodziny” oraz w pokoju nr 56 II p. budynku Urzędu Miejskiego w Wadowicach.

- Wypełniony i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi w/w dokumentami należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, pokój nr 7 w godz. od 7:00 do 16:00, telefon: 33 87 31 811, e- mail: rodzina@wadowice.pl;

- Wniosek o przyznanie Karty lub jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

- Wniosek może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek tej rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

- Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.

- W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania, członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Burmistrza Wadowic.

- Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty.

- W przypadku stwierdzenia przez Burmistrza Wadowic utraty prawa do posiadania karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014r., poz. 1863) członek rodziny jest obowiązany do niezwłocznego jej zwrotu.

- Nie stwierdza się utraty prawa do posiadania Karty, w przypadku gdy karta utraciła ważność.

- Stwierdzenie utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania karty z naruszeniem przepisów w/w ustawy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Ile czasu ma gmina na rozpatrzenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

- Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia wraz z załącznikami. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

- Gmina po rozpatrzeniu wniosku zamawia wydruk spersonalizowanej Karty Dużej Rodziny, a następnie czeka na dostarczenie gotowej Karty.

W jakim czasie od wysłania przez gminę wniosku o wydruk spersonalizowanej Karty Dużej Rodziny jest ona dostarczana do gminy

Karty Dużej Rodziny dostarczane są do gminy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do podmiotu, który drukuje Karty Dużej Rodziny, zestawu danych niezbędnych do personalizacji Kart objętych zamówieniem, pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danej gminy będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku gdy liczba zamówień z danej gminy będzie mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni.

Odbiór Karty Dużej Rodziny

- Przy składania wniosku pracownik Urzędu Miejskiego powiadomi o przybliżonym terminie odbioru Karty.

- Po wyprodukowaniu zamówionych Kart system RI KDR automatycznie wysyła powiadomienia SMS do wnioskodawcy o możliwości odbioru Karty (pod warunkiem, że we wniosku jest podany numer telefonu komórkowego). Dodatkowo pracownik Urzędu Miejskiego przekazuje informację o terminie odbioru Karty telefonicznie lub drogą elektroniczną.

- Karty mogą być odebrane przez członka rodziny wielodzietnej posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych.

Co zrobić w przypadku zgubienia Karty Dużej Rodziny?

W przypadku, gdy karta zostanie zniszczona, zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, Burmistrz wydaje duplikat karty. Warunkiem wydania duplikatu karty jest zwrot karty zniszczonej lub złożenie oświadczenia o niemożności jej zwrotu przez pełnoletniego właściciela karty lub przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna). Zagubiona karta zostaje zablokowana.

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21zł wniesionej na rachunek:

35 1050 1445 1000 0023 5760 1778

ING Bank Śląski S.A.

Urząd Miejski w Wadowicach

Plac Jana Pawła II nr 23

34-100 Wadowice

lub w Kasie Urzędu Miejskiego, pokój 27 I piętro.

Informacje na temat Karty Dużej Rodziny

Osobom zainteresowanym otrzymaniem Karty Dużej Rodziny informacji udziela pracownik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Lucyna Przewoźniak (pokój 33, I piętro) w godz. od 8:00 do 15:00, tel.: 33 87 31 811 w. 291, e-mail: rodzina@wadowice.pl lub lprzewozniak@wadowice.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny oraz odpowiedzi na zadawane pytania dostępne są również na stronach internetowych: www.mpips.gov.pl, www.rodzina.gov.pl, www.empatia.mpips.gov.pl.

Wadowice Przyjazne Rodzinie