E-wnioski wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu

Aktualności » E-wnioski wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu

Począwszy od 1 stycznia 2016 roku wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu można także składać drogą elektronicznąza pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny: Portal Informacyjno-Usługowy EMP@tia, PIU Emp@tia dostępny pod dresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?conntrastVersion=0


            Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składany w wersji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, przy czym opisany wyżej system teleinformatyczny utworzony przez ministra właściwego do spraw rodziny może zapewniać inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej.


            Do wniosku składanego drogą elektroniczną dołącza się elektronicznie kopie wymaganych dokumentów po ich uwierzytelnieniu w sposób wyżej określony.


            W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej, po wpisaniu do formularza wniosku numerów PESEL wnioskodawcy i członków rodziny wielodzietnej, formularz wniosku może być uzupełniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL w zakresie imion, nazwiska, daty urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa wnioskodawcy i członków rodziny wielodzietnej.


            Wniosku nie uzupełnia się o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jeżeli w oparciu o dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie można stwierdzić stopnia pokrewieństwa pomiędzy wnioskodawcą, a członkami rodziny wielodzietnej.


            W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z rejestru PESEL zawartych w formularzy wniosku wnioskodawca wskazuje w formularzu wniosku poprawne dane.


            Serdecznie zapraszamy rodziny wielodzietne "trzy plus" nie posiadające jeszcze Karty Dużej Rodziny do złożenia wniosku o jej przyznanie.

Wadowice Przyjazne Rodzinie